Obchodní podmínky e-shopu iFilorga.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě iFilorga.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Kontaktní údaje

Název: medical beauty s.r.o.

Sídlo: Foglarova 13, CZ 323 00 Plzeň

IČ: 27991849

Zapsaná: Zapsáno v OR vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 20431

Telefon: +420 377 240 377

Mobil: +420 777 334 007

Email: prodej@medicalbeauty.cz

Kontaktní adresa: Foglarova 13, CZ 323 00 Plzeň

Seznam provozoven: Výdej a sklad MEDICAL BEAUTY, Náměstí Generála Píky 27 - Galerie Slovany, CZ 326 00 Plzeň

Provozní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 18.00

 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

Prodávající zpřístupňuje návody k použití v elektronické podobě před uzavřením smlouvy na stránkách www.filorga.cz, zejména u zboží v ceně nad 3.000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pro rozhodnutí kupujícího o koupi.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající obratem a v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 

Cena a způsob doručení je možné následujícím způsobem:

Osobně

Cena za doručení

0 Kč

Kurýrem PPL dobírkou

Cena za doručení

150 Kč při objednávce do 5000 Kč s DPH

0 Kč při objednávce nad 5000 Kč s DPH

Kurýrem PPL faktura

Cena za doručení

150 Kč při objednávce do 5000 Kč s DPH

0 Kč při objednávce nad 5000 Kč s DPH

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro doručení nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 10 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

 

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno ve 30 denní lhůtě (nestačí je ve lhůtě předat k poštovní či jiné přepravě). Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum či číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na dodání zboží v nezbytné minimální výši do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Nejpozději v 30 denní lhůtě je kupující povinen prodávajícímu vrátit zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

 

Výjimky: Právo na zrušení objednávky nebo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal; na dodávku novin, periodik a časopisů; u smluv spočívajících ve hře nebo loterii; na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 30 dnů od převzetí plnění.

5. Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)

Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se na převzatém zboží projeví nedostatky (např. má vady, není kompletní, neodpovídá jeho množství, hmotnost, jakost, vlastnosti, popsaný účel užití, či jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o rozpor s kupní smlouvou. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží požadavek na:

- uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou, a to výměnou za nové zboží, nebo opravou (podle svého požadavku), a není-li takový postup možný

- přiměřenou slevu z ceny, nebo na základě odstoupení od smlouvy na vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že rozpor existoval již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

 

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. Místo práva na výměnu má kupující právo na přiměřenou slevu.

 

Při odstranění rozporu s kupní smlouvou se postupuje jako při vyřízení reklamace vad zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Záruční odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle povahy vady požadovat:

 

- u vady odstranitelné - bezplatnou opravu (odstranění vady); právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti lze požadovat jen, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

- u vady neodstranitelné - lze požadovat výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému užívání zboží, může kupující požadovat i slevu z kupní ceny.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržením návodu k použití.

 

Pro zdravotnické prostředky budou uplatněny legislativní pravidla dle č. 123/2000 Sb. Zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zák. č. 130/2003 Sb., zák. č. 274/2003, úplného znění zák. č. 346/2003 Sb., zák. č. 58/2005 Sb., zák. č. 227/2009 Sb., zák. č. 196/2010 Sb. a zák. č. 375/2011 Sb..

 

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do určeného servisního místa. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, na kterou je poskytnuta záruka, běží záruční doba na vyměněné zboží nebo vyměněnou část znovu.

 

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o něm kupujícího informovat podle jeho požadavku e‑mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

U oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši.

 

Prodávající může u zboží nutné potřeby (zdravotnické prostředky aj.) po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na Občanské sdružení spotřebitelů TEST (dále jen „dTest“) přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Při řešení sporu o výklad spotřebitelských práv a povinností se obrátí na dTest jako nezávislou a nestrannou autoritu. dTest si na podkladě žádosti o stanovisko jedné ze smluvních stran přes www.vasestiznosti.cz vyžádá neprodleně stručné vyjádření druhé smluvní strany (je-li uvedena) a poskytne jí lhůtu sedmi kalendářních dnů k jeho doručení. Následně obě strany vyrozumí o svém závěru či o skutečnosti, že jednoznačné stanovisko nevydá. Přijaté stanovisko má povahu nezávazného doporučení.

 

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, nemá vliv na běh promlčecích a jiných lhůt dle občanského zákoníku a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

 

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

9. Ostatní podmínky pro zdravotnické a kosmetické profesionály

Spotřebitelem kosmetických produktů se rozumí fyzická osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Pro obchod se zdravotnickými prostředky dle č. 123/2000 Sb. Zákona o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů je podmínkou registrace kupujícího subjektu jako zdravotnického zařízení. Při registraci bude tato skutečnost prověřena a odpovědným pracovníkem prodávajícího autorizována. V tomto případě se předpokládá, že kupující jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání zdravotnického pracovníka.

 

Pro obchod s profesionálními kosmetickými produkty je podmínkou existence odpovídajícího živnostenského oprávnění kupujícího. Při registraci bude tato skutečnost prověřena a odpovědným pracovníkem prodávajícího autorizována. V tomto případě se taktéž předpokládá, že kupující jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu povolání kosmetičky.

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 28. listopadu 2013.

 

MUDr. Petr Hora, MBA

Ředitel

 

Pro upřesnění, detaily a informace volejte či pište

 

+420 777 334 007

petr.hora-ZAVINOVADLO:medicalbeauty.cz

Kontakt

medical beauty s.r.o.
CEO MUDr. Petr Hora, MBA
Exkluzívny dovozca do ČR a SR
Pod Všemi svatými 48
CZ 301 00 Plzeň
Česká republika

e-mail: predaj-ZAVINOVADLO:filorga.sk
Tel.: +420 777 334 007

© Medical Beauty s.r.o., 2013 - 2017, realizácia AG25 s.r.o.
Facebook Instagram Blogger YouTubePrihlásiť k odberu newsletteru

Telefón: +420 777 334 007

E-mail: predaj-ZAVINOVADLO:filorga.sk